Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Tạo địa hình từ ảnh chụp bằng Drone

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_DEM

Thông tin Dự án:

Xây dựng mô hình địa hình (DEM), ảnh Orthophoto từ dữ liệu ảnh chụp khảo sát bằng Drone.