NDM 3Dtech - Site Plan

Bản vẽ khảo sát hiện trạng từ Point cloud

Thông tin Dự án: Tạo bản vẽ 2D khảo sát hiện trạng bao gồm bản vẽ mặt bằng bên trong nhà (floor plan) và bản vẽ hiện trạng bên ngoài (site plan). Thể hiện đầy đủ thông tin kích thước, cao độ của cửa sổ, cửa đi, trần, mái nhà… Thể hiện đầy đủ thông…
Read more