Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Số hóa 3D cột điện, cột thu phát sóng từ Point cloud

3D & BIM Technology Services

Thông tin Dự án:

Số hóa cột điện cao thế, cột thu phát sóng… từ dữ liệu Point cloud, tạo mô hình 3D và các bản vẽ 2D.

Mô hình sau khi được số hóa sẽ dễ dàng cho công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa…