Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình kiến trúc Revit

3D & BIM Technology Services

Thông tin Dự án:

Mô hình kiến trúc tòa nhà hiện trạng trong phần mềm Autodesk Revit, phục vụ cho quá trình sửa chữa, cải tạo.

Dữ liệu đầu vào là các bản vẽ thiết kế cũ cùng với ảnh, video hiện trạng tòa nhà.