Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình in 3D địa hình

3D & BIM Technology Services

NDM_3Dtech_3dprint

Thông tin Dự án:

Mô hình địa hình cho khu vực thành phố, đất nước dạng low poly cho in 3D, cắt CNC.

Kết hợp giữa dữ liệu cao độ của địa hình thực tế và mô hình 3D để tính toán kích thước và số lượng các lớp in phù hợp.