Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình 3D cho Unreal Engine

3D & BIM Technology Services

Thông tin Dự án:

Dựng mô hình 3D cho dự án bất động sản thực hiện bằng Unreal Engine.

Mô hình bao gồm địa hình, nhà, đường giao thông…