Hanoi, Vietnam
services.3dtechvn@gmail.com

Mô hình BIM hạ tầng từ Point cloud

3D & BIM Technology Services

Thông tin Dự án:

Dựng mô hình BIM hạ tầng, 3D hiện trạng đường, nhà, cột điện, biển báo…

Xây dựng địa hình, lập bản vẽ 2D khảo sát cho khu vực.

Dữ liệu đầu vào từ Point cloud, Orthophoto, được tạo từ ảnh chụp bằng Drone.